messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จัดซื้อเต้นท์ขนาดใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลโนนตาล จำนวน ๕ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๒ เครื่อง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นห้วยคำงัว) บ้านกุดกุ่มใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนตาล ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (all in One Solar Street Light) 30 วัตต์ จำนวน 100 ชุด หมู่ที่ 1-15 ตำบลโนนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed วัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตตำบลโนนตาล จำนวน ๕ โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 208
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโพน ถนนทางหลวง 2028 ท่าอุเทน-โพนสวรรค์ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (all in One Solar Street Light) 30 วัตต์ จำนวน 100 ชุด หมู่ที่ 1-15 ตำบลโนนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านตาล ตำบลโนนตาล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 261
rss_feed ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำและจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 353
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 319
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำและจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 326
rss_feed ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำและจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 345
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1