messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

EIT 2567
camera_alt ภาพกิจกรรม
5 มี.ค.2567 เวลา 16.00 น. ทางกองช่าง อบต.โนนตาล ได้รับเรื่องประสานจาก ส.อบต.บ้านตาล หมู่ที่ 2 ว่ามีวัวตกสระน้ำ จึงขอความอนุเคราะห์ใช้รถกระเช้าเพื่อช่วยเหลือนำวัวขึ้นจากสระ ทางกองช่างได้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อย[5 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกรับซื้อขยะ เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 [1 มีนาคม 2567]
29 ก.พ.2567 นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์ นายก อบต.โนนตาล มอบหมายงานปัองกันฯออกบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค บ้านคำฮาก[29 กุมภาพันธ์ 2567]
29 ก.พ.2567 นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์ นายก อบต.โนนตาล มอบหมายงานกองช่างออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านกุดกุ่มใหญ่ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 จุด ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย [29 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แก้ไข้เพิ่มเติมบัญชีรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกรับซื้อขยะ เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลเรื่อง การบริหารกิจการประปา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2567 (ภ.ด.ส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศ ยื่นแบบและแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ระบบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ
ITA
ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส
งานกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
งานสาธารณสุข อบต.โนนตาล
งานด้านสาธารณสุข
กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล

สถิติ sitemap
วันนี้ 147
เดือนนี้1,875
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)50,906
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ