ชื่อเรื่อง : ร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 10)
รายละเอียด : คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 10) ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในกรณีที่เห็นว่าการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนตาม แบบ ภ.ด.ส. 10 (ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ช่องทางการยื่นคำร้องคัดค้าน 1. ยื่นด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาล 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มท้ายนี้พร้อมกรอกข้อมูลในคำร้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวน จัดส่งให้ทางอีเมล์ Wipawadee.poa@gmail.com หรือ 3. จัดส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง ......
ชื่อไฟล์ : ux4VgWvTue32155.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้