ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านธาตุหัวบึง (เส้นข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง