ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง