ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง