ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ราย นางปิ่น อุเทนจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง