ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นายวีระ บุดตะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง