ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฮาก ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง