ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาผักปอด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง