ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง