ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นนานายอึ่ง-ห้วยทวย) บ้านคำฮาก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง