ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นนานายวัลลภ) บ้านคำฮาก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง