ชื่อเรื่อง : จ้างขยายไหล่ทางถนน คสล. (คำฮาก-น้อยทวย) บ้านคำฮาก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้างข้างละ ๑ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง