ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังริมหนองกุดคล้าวพร้อมท่อระบายน้ำ บ้านกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง