ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง