ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร พร้อมบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง