องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213


กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 82
เมื่อวาน 284
เดือนนี้ 5,487
เดือนที่แล้ว 7,977
ทั้งหมด 25,861

account_box คณะผู้บริหาร
(ดร.สุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
(ดร.สุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
(นายสมคิด มณีลุน)
รองนายก อบต.โนนตาล
(นายสมคิด มณีลุน)
รองนายก อบต.โนนตาล
(นางลักขณา กิติศรีวรพันธุ์)
รองนายก อบต.โนนตาล
(นางลักขณา กิติศรีวรพันธุ์)
รองนายก อบต.โนนตาล
(นายนพพล พิมพ์พันธุ์)
เลขานุการนายก อบต.โนนตาล
(นายนพพล พิมพ์พันธุ์)
เลขานุการนายก อบต.โนนตาล
account_box สมาชิกสภา
(นายสนั่น นครังสุ)
ประธานสภา
(นายสนั่น นครังสุ)
ประธานสภา
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
รองประธานสภา
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
รองประธานสภา
(นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี)
เลขานุการสภา
(นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี)
เลขานุการสภา
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายสัญญา บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายสัญญา บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายชวลิต บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
(นายชวลิต บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสนั่น นครังสุ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสนั่น นครังสุ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
(นายเอี่ยม วรรณษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
(นายเอี่ยม วรรณษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
(นายคมศร บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
(นายคมศร บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
(นายสงวน พุทธิสัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
(นายสงวน พุทธิสัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
(นายถาวร กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
(นายถาวร กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
(นางพอดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นางพอดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นายชัชวาล ชาวดอน)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นายชัชวาล ชาวดอน)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นางนิตยา สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นางนิตยา สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นายปราโมทย์ พันธุ์เมือง)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นายปราโมทย์ พันธุ์เมือง)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นายนริน สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นายนริน สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
(นายวิสิทธิ์ บุตตะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นายวิสิทธิ์ บุตตะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นายมานพ ชนะดิษฐ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นายมานพ ชนะดิษฐ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
(นายวัน อุเทนจันทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นายวัน อุเทนจันทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นายไพวัลย์ แพงมาลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นายไพวัลย์ แพงมาลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
(นายอรรถพล สงฆ์อินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
(นายอรรถพล สงฆ์อินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
(นายสมดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
(นายสมดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
(นายสมชาย จักรพิมพ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
(นายสมชาย จักรพิมพ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
(นายสมชาย เพชรอุเทน)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
(นายสมชาย เพชรอุเทน)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
(นายศรีวันชัย อนุญาหงส์)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
(นายศรีวันชัย อนุญาหงส์)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
(นางรัชนี พิมพ์พันธ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
(นางรัชนี พิมพ์พันธ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
(นายปราโมทย์ ศิริญาติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
(นายปราโมทย์ ศิริญาติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
(นายณัฐวุฒิ พรมสุ้ย)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
(นายณัฐวุฒิ พรมสุ้ย)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
นายฤทธิพร เปี่ยมศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
นายฤทธิพร เปี่ยมศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกชารี สุขบัติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
จ่าเอกชารี สุขบัติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ
นายประสิทธิ์ วงจวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายประสิทธิ์ วงจวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุนิสา ภูมิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุนิสา ภูมิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจริยา ประสานตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
นางสาวจริยา ประสานตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
นายธนวัฒน์ ต่อซอน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธนวัฒน์ ต่อซอน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวรกานต์ มีแวว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวรกานต์ มีแวว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธนาพร สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวธนาพร สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวรัตติยา กวนคำอุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวรัตติยา กวนคำอุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวุฒชัย เสนาศรี
พนักงานขับรถ
นายวุฒชัย เสนาศรี
พนักงานขับรถ
นายภานุพงค์ ท่าเข
พนักงานขับรถ
นายภานุพงค์ ท่าเข
พนักงานขับรถ
นายชลวิทย์ สิงห์เงา
พนักงานขับรถ
นายชลวิทย์ สิงห์เงา
พนักงานขับรถ
นายกิติศักดิ์ กิติศรีวรพันธุ์
พนักงานดับเพลิง
นายกิติศักดิ์ กิติศรีวรพันธุ์
พนักงานดับเพลิง
นายพสิษฐ์ จันทะขิน
พนักงานดับเพลิง
นายพสิษฐ์ จันทะขิน
พนักงานดับเพลิง
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิแผลง
พนักงานขับรถ
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิแผลง
พนักงานขับรถ
นายเอกพงศ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกพงศ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายถาวร พรม
นักการภารโรง
นายถาวร พรม
นักการภารโรง
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
นายเฉลิมชัย ศรีมงคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
นายเฉลิมชัย ศรีมงคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
นางพรสวรรค์ ขวัญเมือง
แม่บ้าน
นางพรสวรรค์ ขวัญเมือง
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอะนน สืบเสน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายอะนน สืบเสน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวเจนจิรา ฤทธิแผลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเจนจิรา ฤทธิแผลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภัสราณี บุตรสิงขรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภัสราณี บุตรสิงขรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปวันรัตน์ ฉลาดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปวันรัตน์ ฉลาดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปิยะพร แสนวิลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก้บรายได้และบันทึกข้อมูล
นางสาวปิยะพร แสนวิลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก้บรายได้และบันทึกข้อมูล
นางสาวสุพัตรา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และบันทึกข้อมูล
นางสาวสุพัตรา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และบันทึกข้อมูล
account_box กองช่าง
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวปรันดา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรันดา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเริงชัย นครังสุ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเริงชัย นครังสุ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายนิสิต สุวรรณศักดิ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายนิสิต สุวรรณศักดิ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายนฤชาติ สลูตเตอร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายนฤชาติ สลูตเตอร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายเกียรติศักดิ์ พรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม
นายเกียรติศักดิ์ พรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม
นายพรชัย สาหัส
ผู้ดูแลระบบน้ำประปา
นายพรชัย สาหัส
ผู้ดูแลระบบน้ำประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนันท์นภัส เปาวะนา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนันท์นภัส เปาวะนา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิตยา มณีลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา มณีลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเยาวมาลย์ แสนคำ
ครู ศพด.บ้านตาล
นางเยาวมาลย์ แสนคำ
ครู ศพด.บ้านตาล
นางนวลละออง ใจตรง
ครู ศพด.บ้านโพน
นางนวลละออง ใจตรง
ครู ศพด.บ้านโพน
นางทักขิน สาหัส
ครู ศพด.บ้านคำฮาก
นางทักขิน สาหัส
ครู ศพด.บ้านคำฮาก
นางภารุจีร์ อวิโรจน์
ครู ศพด.บ้านนาผักปอด
นางภารุจีร์ อวิโรจน์
ครู ศพด.บ้านนาผักปอด
นางดารัตน์ วงศ์ศรี
ครู ศพด.บ้านธาตุ
นางดารัตน์ วงศ์ศรี
ครู ศพด.บ้านธาตุ
นางสาวนันทา บุพศิริ
ครู ศพด.บ้านตาล
นางสาวนันทา บุพศิริ
ครู ศพด.บ้านตาล
นางเยาวเรศ ไตรพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
นางเยาวเรศ ไตรพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
นางสาวธมนวรรณ สอนพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
นางสาวธมนวรรณ สอนพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
นางสาวเจนจิรา บุพศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านนาผักปอด
นางสาวเจนจิรา บุพศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านนาผักปอด
นางปรียารัศม์ เปี่ยมศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาตาล
นางปรียารัศม์ เปี่ยมศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาตาล
นางสาวสุกัญญา เพชรอุเทน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านธาตุ
นางสาวสุกัญญา เพชรอุเทน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านธาตุ
นางสาวอมรรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
นางสาวอมรรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
นางสาวอริสา จันทะขิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านธาตุ
นางสาวอริสา จันทะขิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านธาตุ
นางสาววาสิฏฐี ชนะดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
นางสาววาสิฏฐี ชนะดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
นางสาวธารารัตน์ นามบุตร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาผักปอด
นางสาวธารารัตน์ นามบุตร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาผักปอด
นางสาวสุธิดา นครังสุ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
นางสาวสุธิดา นครังสุ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร