องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 757
account_box คณะผู้บริหาร
(ดร.สุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 064-1455298
(ดร.สุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 064-1455298
(นายสมคิด มณีลุน)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 082-5171261
(นายสมคิด มณีลุน)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 082-5171261
(นางลักขณา กิติศรีวรพันธุ์)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 085-6077226
(นางลักขณา กิติศรีวรพันธุ์)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 085-6077226
(นายนพพล พิมพ์พันธุ์)
เลขานุการนายก อบต.โนนตาล
โทร : 099-0729548
(นายนพพล พิมพ์พันธุ์)
เลขานุการนายก อบต.โนนตาล
โทร : 099-0729548
account_box สมาชิกสภา
(นายสนั่น นครังสุ)
ประธานสภา
โทร : 095-2128745
(นายสนั่น นครังสุ)
ประธานสภา
โทร : 095-2128745
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
รองประธานสภา
โทร : 081-1190608
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
รองประธานสภา
โทร : 081-1190608
(นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี)
เลขานุการสภา
(นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี)
เลขานุการสภา
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายสัญญา บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 081-9590677
(นายสัญญา บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 081-9590677
(นายชวลิต บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 085-0117660
(นายชวลิต บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 085-0117660
นายสนั่น นครังสุ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 095-2128745
นายสนั่น นครังสุ
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 095-2128745
(นายเอี่ยม วรรณษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 085-8143651
(นายเอี่ยม วรรณษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 085-8143651
(นายคมศร บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 087-9177465
(นายคมศร บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 087-9177465
(นายสงวน พุทธิสัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 092-4021287
(นายสงวน พุทธิสัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 092-4021287
(นายถาวร กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 093-3816055
(นายถาวร กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 093-3816055
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 081-1190608
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 081-1190608
(นางพอดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 085-7599270
(นางพอดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

โทร : 085-7599270

ส.อบต.หมู่ที่ 6

ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 081-1175542
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 081-1175542
(นางนิตยา สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 085-4508204
(นางนิตยา สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 085-4508204
(นายปราโมทย์ พันธุ์เมือง)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 089-2736842
(นายปราโมทย์ พันธุ์เมือง)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 089-2736842
(นายนริน สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 085-7504441
(นายนริน สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 085-7504441
(นายวิสิทธิ์ บุตตะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 087-4320473
(นายวิสิทธิ์ บุตตะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 087-4320473
(นายมานพ ชนะดิษฐ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 085-1427620
(นายมานพ ชนะดิษฐ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 085-1427620
(นายวัน อุเทนจันทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 088-2195507
(นายวัน อุเทนจันทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 088-2195507
(นายไพวัลย์ แพงมาลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0884959768
(นายไพวัลย์ แพงมาลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 0884959768
(นายอรรถพล สงฆ์อินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 082-1137927
(นายอรรถพล สงฆ์อินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11

โทร : 082-1137927
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 089-4568789
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11

โทร : 089-4568789
(นายสมดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 086-8190664
(นายสมดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12

โทร : 086-8190664
(นายสมชาย จักรพิมพ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 089-2760198
(นายสมชาย จักรพิมพ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12

โทร : 089-2760198
(นายสมชาย เพชรอุเทน)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 083-3815977
(นายสมชาย เพชรอุเทน)
ส.อบต.หมู่ที่ 13

โทร : 083-3815977
(นายศรีวันชัย อนุญาหงส์)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 083-3293041
(นายศรีวันชัย อนุญาหงส์)
ส.อบต.หมู่ที่ 13

โทร : 083-3293041
(นางรัชนี พิมพ์พันธ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 093-5510486
(นางรัชนี พิมพ์พันธ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 14

โทร : 093-5510486
(นายปราโมทย์ ศิริญาติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 086-0661985
(นายปราโมทย์ ศิริญาติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14

โทร : 086-0661985
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 084-4038069
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15

โทร : 084-4038069
(นายณัฐวุฒิ พรมสุ้ย)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 080-1904702
(นายณัฐวุฒิ พรมสุ้ย)
ส.อบต.หมู่ที่ 15

โทร : 080-1904702
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
โทร : 042-050213 9 ต่อ 23
นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
โทร : 042-050213 9 ต่อ 23
นายฤทธิพร เปี่ยมศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
นายฤทธิพร เปี่ยมศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
นายจิรพัฒน์ เชื้อตาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายจิรพัฒน์ เชื้อตาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-050213 ต่อ 17
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 042-050213 ต่อ 17
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
นายจิรพัฒน์ เชื้อตาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายจิรพัฒน์ เชื้อตาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-050213 ต่อ 11
จ่าเอกชารี สุขบัติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
จ่าเอกชารี สุขบัติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายประสิทธิ์ วงจวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายประสิทธิ์ วงจวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวสุนิสา ภูมิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวสุนิสา ภูมิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวจริยา ประสานตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวจริยา ประสานตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายธนวัฒน์ ต่อซอน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายธนวัฒน์ ต่อซอน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายวรกานต์ มีแวว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายวรกานต์ มีแวว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวธนาพร สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวธนาพร สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวรัตติยา กวนคำอุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวรัตติยา กวนคำอุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายวุฒชัย เสนาศรี
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายวุฒชัย เสนาศรี
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายภานุพงค์ ท่าเข
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายภานุพงค์ ท่าเข
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายชลวิทย์ สิงห์เงา
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายชลวิทย์ สิงห์เงา
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายพสิษฐ์ จันทะขิน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายพสิษฐ์ จันทะขิน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิแผลง
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายจักรกฤษณ์ ฤทธิแผลง
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเอกพงศ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายเอกพงศ์ ศรีมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายถาวร พรม
นักการภารโรง
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายถาวร พรม
นักการภารโรง
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายเฉลิมชัย ศรีมงคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายเฉลิมชัย ศรีมงคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางพรสวรรค์ ขวัญเมือง
แม่บ้าน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางพรสวรรค์ ขวัญเมือง
แม่บ้าน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
account_box กองคลัง
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นายอะนน สืบเสน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นายอะนน สืบเสน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นางสาวเจนจิรา ฤทธิแผลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวเจนจิรา ฤทธิแผลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวภัสราณี บุตรสิงขรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวภัสราณี บุตรสิงขรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวปวันรัตน์ ฉลาดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวปวันรัตน์ ฉลาดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวปิยะพร แสนวิลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก้บรายได้และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวปิยะพร แสนวิลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก้บรายได้และบันทึกข้อมูล

โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวสุพัตรา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวสุพัตรา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และบันทึกข้อมูล

โทร : 042-050212 ต่อ 22
account_box กองช่าง
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวปรันดา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวปรันดา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเริงชัย นครังสุ
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเริงชัย นครังสุ
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายนิสิต สุวรรณศักดิ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายนิสิต สุวรรณศักดิ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายนฤชาติ สลูตเตอร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายนฤชาติ สลูตเตอร์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเกียรติศักดิ์ พรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม
นายเกียรติศักดิ์ พรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม
นายพรชัย สาหัส
ผู้ดูแลระบบน้ำประปา
นายพรชัย สาหัส
ผู้ดูแลระบบน้ำประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนันท์นภัส เปาวะนา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนันท์นภัส เปาวะนา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนิตยา มณีลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนิตยา มณีลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางเยาวมาลย์ แสนคำ
ครู ศพด.บ้านตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางเยาวมาลย์ แสนคำ
ครู ศพด.บ้านตาล

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางนวลละออง ใจตรง
ครู ศพด.บ้านโพน
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางนวลละออง ใจตรง
ครู ศพด.บ้านโพน

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางทักขิน สาหัส
ครู ศพด.บ้านคำฮาก
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางทักขิน สาหัส
ครู ศพด.บ้านคำฮาก

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางภารุจีร์ อวิโรจน์
ครู ศพด.บ้านนาผักปอด
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางภารุจีร์ อวิโรจน์
ครู ศพด.บ้านนาผักปอด

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางดารัตน์ วงศ์ศรี
ครู ศพด.บ้านธาตุ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางดารัตน์ วงศ์ศรี
ครู ศพด.บ้านธาตุ

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนันทา บุพศิริ
ครู ศพด.บ้านตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนันทา บุพศิริ
ครู ศพด.บ้านตาล

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางเยาวเรศ ไตรพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางเยาวเรศ ไตรพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวธมนวรรณ สอนพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวธมนวรรณ สอนพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวเจนจิรา บุพศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านนาผักปอด
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวเจนจิรา บุพศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านนาผักปอด

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางปรียารัศม์ เปี่ยมศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางปรียารัศม์ เปี่ยมศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาตาล

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวสุกัญญา เพชรอุเทน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านธาตุ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวสุกัญญา เพชรอุเทน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านธาตุ

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวอมรรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวอมรรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวอริสา จันทะขิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านธาตุ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวอริสา จันทะขิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านธาตุ

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาววาสิฏฐี ชนะดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาววาสิฏฐี ชนะดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวธารารัตน์ นามบุตร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาผักปอด
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวธารารัตน์ นามบุตร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาผักปอด

โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวสุธิดา นครังสุ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวสุธิดา นครังสุ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล

โทร : 042-050212 ต่อ 18
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร