องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
(นายคฑาเทพ วดีศิริศักดิ์)
นายก อบต.โนนตาล
โทร : 084-9549745
(นายวัน อุเทนจันทร์)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 090-3750889
(นายเอี่ยม วรรณสา)
รองนายก อบต.โนนตาล
โทร : 080-9254061
(นายสัญญา บุพศิริ)
เลขานุการนายก อบต.โนนตาล
โทร : 093-4805524
account_box สมาชิกสภา
(ร.ต.ท.สงวนชัย ภะวะ)
ประธานสภา
โทร : 090-3484981
(นายยุทธพล อุสาพรหม)
รองประธานสภา
โทร : 091-7690323
(นางสาวสุธิดา วงศ์กิติ)
เลขานุการสภา
โทร : 095-7735911
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางนวลระหง ชูชีพ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 083-3354996
(นายคนินทร์ ไสน์แสง)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 096-0194113
(นางสาวนุธิดา วงศ์กิติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 095-7735911
(นายกิติศักดิ์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 064-1360749
(นายกิติศักดิ์ วะชุม)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 065-2161737
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 081-1175542
(นางปราณี บุสุวะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 091-0544536
(ร.ต.ท.สงวนชัย ภะวะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 090-3484981
(นางสาวสุธิสา คาระวงศ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 082-1395900
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 089-4568789
(นางกาญติมา ประพัสราง)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 082-8394103
(นายยุทธพล อุสาพรหม)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 091-7690323
(นายวัชระ ภะวะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 063-6264865
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 084-4038069
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 14
นายฤทธิพร เปี่ยมศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายจิรพัฒน์ เชื้อตาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-050212 ต่อ 16
account_box สำนักปลัด
นายจิรพัฒน์ เชื้อตาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-050213 ต่อ 11
จ่าเอกชารี สุขบัติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายประสิทธิ์ วงจวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวสุนิสา ภูมิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวจริยา ประสานตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสุภักตา มาตนาคุณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
สท.ณัฐพล แพงดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวจิราพรรณ สุดลาภา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวรัตติยา กวนคำอุ้ย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวธนาพร สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายภานุพงค์ ท่าเข
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายชลวิทย์ สิงห์เงา
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายเฉลิมชัย ศรีมงคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางพรสวรรค์ ขวัญเมือง
แม่บ้าน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายไพวัลย์ แพงมาลา
พนักงานดับเพลิง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายพงษ์เทพ นิมมิตตานนท์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายธานินทร์ สอนเฟือง
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
account_box กองคลัง
นางพิศมัย สุวรรณรอ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นายภาณุวัฒน์ แสงกล้า
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นายอำนาจ สุวรรณรอ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 042-050212 ต่อ 17
นางสาวเจนจิรา ฤทธิแผลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-050212 ต่อ 22

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-050212 ต่อ 22

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวปิยะพร แสนวิลัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก้บรายได้และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวสุพัตรา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 22
นางสาวรุ่งธิวา บุสุวะ
จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุกองคลัง
โทร : 042-050212 ต่อ 17
account_box กองช่าง
นายพรชัย รัตนวงศ์ปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-050212 ต่อ 11

นายช่างโยธา
โทร : 083-7830889
นางสาวปรันดา นครังสุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเริงชัย นครังสุ
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายนิสิต สุวรรณศักดิ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายอภิชาติ วดีศิิริศักดิ์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายเกียรติศักดิ์ พรหม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนันท์นภัส เปาวะนา
นักวิชาการศึกษา
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนิตยา มณีลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางเยาวมาลย์ แสนคำ
ครู ศพด.บ้านตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางนวลละออง ใจตรง
ครู ศพด.บ้านโพน
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางทักคิน สาหัส
ครู ศพด.บ้านคำฮาก
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางภารุจีร์ อวิโรธน์
ครู ศพด.บ้านนาผักปอด
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางดารัตน์ วงศ์ศรี
ครู ศพด.บ้านธาตุ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวนันทา บุพศิริ
ครู ศพด.บ้านตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางเยาวเรศ ไตรพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวธมนวรรณ สอนพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางปรียารัศม์ เปี่ยมศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตาล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวสุกัญญา เพชรอุเทน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านธาตุ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวอมรรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวอริสา จันทะขิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านธาตุ
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาววาสิฏฐี ชนะดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวสุธิดา นครังสุ
จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวจารุวรรณ วดีศิริศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาผักปอด
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาววรันต์ตา ยะสา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาผักปอด
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวฐิติมา นครังสุ
จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050212 ต่อ 18
นางสาวรัตนา แพงมาลา
จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่วิชาการและงานแผน
โทร : 042-050212 ต่อ 18