องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213


กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 36
เมื่อวาน 238
เดือนนี้ 5,441
เดือนที่แล้ว 7,931
ทั้งหมด 25,815

account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายสุวรรณ วงค์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนันท์นภัส เปาวะนา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนันท์นภัส เปาวะนา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนิตยา มณีลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา มณีลุน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางเยาวมาลย์ แสนคำ
ครู ศพด.บ้านตาล
นางเยาวมาลย์ แสนคำ
ครู ศพด.บ้านตาล
นางนวลละออง ใจตรง
ครู ศพด.บ้านโพน
นางนวลละออง ใจตรง
ครู ศพด.บ้านโพน
นางทักขิน สาหัส
ครู ศพด.บ้านคำฮาก
นางทักขิน สาหัส
ครู ศพด.บ้านคำฮาก
นางภารุจีร์ อวิโรจน์
ครู ศพด.บ้านนาผักปอด
นางภารุจีร์ อวิโรจน์
ครู ศพด.บ้านนาผักปอด
นางดารัตน์ วงศ์ศรี
ครู ศพด.บ้านธาตุ
นางดารัตน์ วงศ์ศรี
ครู ศพด.บ้านธาตุ
นางสาวนันทา บุพศิริ
ครู ศพด.บ้านตาล
นางสาวนันทา บุพศิริ
ครู ศพด.บ้านตาล
นางเยาวเรศ ไตรพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
นางเยาวเรศ ไตรพล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
นางสาวธมนวรรณ สอนพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
นางสาวธมนวรรณ สอนพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
นางสาวเจนจิรา บุพศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านนาผักปอด
นางสาวเจนจิรา บุพศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านนาผักปอด
นางปรียารัศม์ เปี่ยมศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาตาล
นางปรียารัศม์ เปี่ยมศิริ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาตาล
นางสาวสุกัญญา เพชรอุเทน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านธาตุ
นางสาวสุกัญญา เพชรอุเทน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านธาตุ
นางสาวอมรรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
นางสาวอมรรัตน์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านคำฮาก
นางสาวอริสา จันทะขิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านธาตุ
นางสาวอริสา จันทะขิน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านธาตุ
นางสาววาสิฏฐี ชนะดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
นางสาววาสิฏฐี ชนะดิษฐ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านโพน
นางสาวธารารัตน์ นามบุตร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาผักปอด
นางสาวธารารัตน์ นามบุตร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาผักปอด
นางสาวสุธิดา นครังสุ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
นางสาวสุธิดา นครังสุ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร