องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล 64/1 หมู่ 2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทร. 042 - 050121 โทรสาร. 042 - 050213

กองทุนหลักประกันสุภาพตำบลโนนตาล
folder งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนตาล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 642
account_box สมาชิกสภา
(นายสนั่น นครังสุ)
ประธานสภา
โทร : 095-2128745
(นายสนั่น นครังสุ)
ประธานสภา
โทร : 095-2128745
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
รองประธานสภา
โทร : 081-1190608
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
รองประธานสภา
โทร : 081-1190608
(นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี)
เลขานุการสภา
(นางรัตนาภรณ์ สาระวิถี)
เลขานุการสภา
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นางพัชรินทร์ เพ็ชรสิงห์หาญ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายสัญญา บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 081-9590677
(นายสัญญา บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 081-9590677
(นายชวลิต บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 085-0117660
(นายชวลิต บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 085-0117660
นายสนั่น นครังสุ
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 095-2128745
นายสนั่น นครังสุ
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 095-2128745
(นายเอี่ยม วรรณษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 085-8143651
(นายเอี่ยม วรรณษา)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 085-8143651
(นายคมศร บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 087-9177465
(นายคมศร บุพศิริ)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 087-9177465
(นายสงวน พุทธิสัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 092-4021287
(นายสงวน พุทธิสัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 092-4021287
(นายถาวร กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 093-3816055
(นายถาวร กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 093-3816055
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 081-1190608
(นางฐิติทิพย์ กิติศรีวรพันธุ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 081-1190608
(นางพอดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 085-7599270
(นางพอดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

โทร : 085-7599270

ส.อบต.หมู่ที่ 6

ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 081-1175542
(นางลักขณา เขื่อนแก้ว)
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 081-1175542
(นางนิตยา สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 085-4508204
(นางนิตยา สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 085-4508204
(นายปราโมทย์ พันธุ์เมือง)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 089-2736842
(นายปราโมทย์ พันธุ์เมือง)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 089-2736842
(นายนริน สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 085-7504441
(นายนริน สุวรรณมาโจ)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 085-7504441
(นายวิสิทธิ์ บุตตะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 087-4320473
(นายวิสิทธิ์ บุตตะ)
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 087-4320473
(นายมานพ ชนะดิษฐ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 085-1427620
(นายมานพ ชนะดิษฐ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 085-1427620
(นายวัน อุเทนจันทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 088-2195507
(นายวัน อุเทนจันทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 088-2195507
(นายไพวัลย์ แพงมาลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 0884959768
(นายไพวัลย์ แพงมาลา)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 0884959768
(นายอรรถพล สงฆ์อินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 082-1137927
(นายอรรถพล สงฆ์อินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11

โทร : 082-1137927
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 089-4568789
(นางทุมมี คาระวงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 11

โทร : 089-4568789
(นายสมดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 086-8190664
(นายสมดี ประพัสรางค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12

โทร : 086-8190664
(นายสมชาย จักรพิมพ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 089-2760198
(นายสมชาย จักรพิมพ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 12

โทร : 089-2760198
(นายสมชาย เพชรอุเทน)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 083-3815977
(นายสมชาย เพชรอุเทน)
ส.อบต.หมู่ที่ 13

โทร : 083-3815977
(นายศรีวันชัย อนุญาหงส์)
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 083-3293041
(นายศรีวันชัย อนุญาหงส์)
ส.อบต.หมู่ที่ 13

โทร : 083-3293041
(นางรัชนี พิมพ์พันธ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 093-5510486
(นางรัชนี พิมพ์พันธ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 14

โทร : 093-5510486
(นายปราโมทย์ ศิริญาติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 086-0661985
(นายปราโมทย์ ศิริญาติ)
ส.อบต.หมู่ที่ 14

โทร : 086-0661985
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 084-4038069
(นางศศิธร กวนศักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 15

โทร : 084-4038069
(นายณัฐวุฒิ พรมสุ้ย)
ส.อบต.หมู่ที่ 15
โทร : 080-1904702
(นายณัฐวุฒิ พรมสุ้ย)
ส.อบต.หมู่ที่ 15

โทร : 080-1904702
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์)
นายก อบต.โนนตาล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร