messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก
account_box สำนักปลัด
นายจิรพัฒน์ เชื้อตาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-050213 ต่อ 11
จ่าเอกชารี สุขบัติ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวจันทร์สมร วรรณษา
นิติกรชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายประสิทธิ์ วงจวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวสุนิสา ภูมิชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวจริยา ประสานตรี
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสุภักตา มาตนาคุณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
สท.ณัฐพล แพงดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นางสาวจิราพรรณ สุดลาภา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวรัตติยา กวนคำอุ้ย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวกนกทิพย์ สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวธนาพร สุวรรณมาโจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางสาวณัฏฐนันท์ ชนะดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-050212 ต่อ 11
นายภานุพงค์ ท่าเข
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายชลวิทย์ สิงห์เงา
พนักงานขับรถ
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายอภิสิทธิ์ สุวรรณมาโจ
นักการภารโรง
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นายเฉลิมชัย ศรีมงคล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล
โทร : 042-050213 ต่อ 11
นางพรสวรรค์ ขวัญเมือง
แม่บ้าน
โทร : 042-050213 ต่อ 11