messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่3) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2)พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่4)พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่2)พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่4)พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2-พ.ศ.20200416_121551 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย-และการดำเนินทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2